Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hiernaast om ook sociale media cookies te accepteren. Cookieverklaring
Login adviseur

Medisch adviesbeleid

Verzekeraars verzekeren risico's en schatten deze risico's graag goed in. Vraagt u een levensverzekering met een overlijdensrisico of een arbeidsongeschiktheidsdekking aan? Wij hebben dan informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde.

Gezondheidsverklaring in vullen

Vraagt u een verzekering aan met een kapitaal bij overlijden tot en met € 268.125? Dan vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Op de gezondheidsverklaring vult de verzekerde zijn medische informatie in.

 

U wordt gekeurd door de huisarts of de internist

Wij vragen voor  verzekeringen met een  kapitaal bij overlijden van € 268.126 tot en met € 320.000 om een keuring door de huisarts en een standaard bloedonderzoek. Bij verzekeringen met een kapitaal bij overlijden van € 320.001 tot en met € 640.000 vragen wij om  een uitgebreide huisartsenkeuring met een uitgebreid bloedonderzoek. Voor verzekeringen met een kapitaal bij overlijden van € 640.001 en meer, is een keuring door de internist nodig met  o.a. een  uitgebreid bloedonderzoek.

Een keuring is ook  vereist bij een aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking als:

 • meer dan € 26.026 premie per jaar als een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd,
 • meer dan € 26.026 rente per jaar als een aanvullende arbeidsongeschiktheidsrente is meeverzekerd.

 

De medisch adviseur beoordeelt uw risico

Onze medisch adviseur beoordeelt de informatie van de gezondheidsverklaring en de keuring.

 

De medisch adviseur adviseert de verzekeraar

Onze medisch adviseur geeft vervolgens een medisch advies. Dit medisch advies gaat over uw gezondheid en over de risico's die de Maatschappij loopt als u een verzekering afsluit. Het medisch advies kan zijn:

 • uw risico is gemiddeld. U krijgt dan de verzekering die u aanvroeg;
 • uw risico is hoger dan gemiddeld. U krijgt dan de verzekering die u aanvroeg,  maar u betaalt misschien een hogere premie;
 • uw risico is té hoog. De medisch adviseur adviseert ons om uw verzekering niet te accepteren. U krijgt dan niet de verzekering die u heeft aangevraagd. Wij beslissen uiteindelijk over uw aanvraag.

 

U vindt meer informatie in de volgende documenten en brochures:

 

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het medisch adviesbeleid.

  

Veelgestelde vragen

1. Wat moet u vertellen?

Hebt of had u een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Meld dit dan altijd.  Ook als dit lang geleden is. Het is belangrijk dat u op alle vragen juist en volledig antwoord geeft. U bent dit verplicht. Dat heet de 'mededelingsplicht'. Daarmee voorkomt u dat:

 • u geen of een lagere uitkering ontvangt op de einddatum van de verzekering;
 • u geen aanspraak kunt maken op premievrijstelling  als u arbeidsongeschikt wordt;
 • wij de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens na uw overlijden moeten vragen uw antwoorden te onderzoeken. Is de Toetsingscommissie daarna van mening dat u belangrijke informatie hebt achtergehouden. Dan kan dit gevolgen hebben voor  de uitkering van uw verzekering.
2. Wie kan uw medische informatie inzien?

Informatie over uw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen onze medisch adviseur en de medewerkers van het team Medische Zaken van de Onderlinge 's-Gravenhage mogen de informatie inzien.

 

Afhankelijk van de aangevraagde verzekering kan uw gezondheidstoestand voor ons aanleiding zijn om (een deel van) het risico dat wij verzekeren, zelf ook weer te verzekeren. Er is dan sprake van herverzekering. Herverzekeren doen wij bij onze herverzekeringsmaatschappij. In dat geval deelt onze medisch adviseur uw medische informatie met de medisch adviseur van de herverzekeringsmaatschappij.

 

3. Wanneer weet u of u een verzekering krijgt?

 Dat hangt af van de gezondheidsverklaring die u hebt ingevuld. Soms heeft  onze medisch adviseur extra informatie nodig over uw gezondheid: bijvoorbeeld van uw behandelend arts. Dan kan het wat langer duren. Zorg  er in ieder geval voor dat u zelf zo snel mogelijk reageert op vragen. Dan gaat het  acceptatieproces sneller.

4. Heeft de medisch adviseur extra informatie nodig?

Soms heeft onze  medisch adviseur extra medische informatie nodig over uw gezondheid, bijvoorbeeld van uw (behandelend) arts. Uw arts mag deze informatie aan de medisch adviseur geven als u hiervoor expliciet toestemming  geeft. U ontvangt hiervoor eerst een machtiging van onze medisch adviseur. Onze medisch adviseur kan u daarnaast vragen een medisch onderzoek te ondergaan. U bepaalt zelf of u dat wilt.

 

Als u dat niet wilt
Wilt u geen medisch onderzoek of vindt u het niet goed dat uw arts informatie geeft aan onze medisch adviseur? In dat geval  kunnen wij uw aanvraag voor de verzekering helaas niet verder in behandeling nemen. U kunt wel een verzekering aanvragen waarbij geen sprake is van een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico.

5. Wat betekent 'recht op inzage'?

Vraagt u een verzekering aan? De medisch adviseur bewaart uw medische gegevens in een dossier. U hebt het recht dit medisch dossier in te zien. Dit heet het 'recht op inzage'. U hebt overigens 'recht op inzage' van alle gegevens die wij van u aanhouden.

6. Wat betekent 'recht op eerste kennisneming'?

U hebt het recht als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch adviseur. Dit heet het 'recht op eerste kennisneming'. U geeft van tevoren aan dat u het medisch advies als eerste wilt horen. U stuurt hiervoor een brief of een e-mail naar de afdeling medische zaken.
Ons e-mailadres is medisch@ogmail.nl.

Wat zet u in de brief/e-mail?
U zet in de brief/e-mail dat u bij een afwijkend advies  als eerste geinfromeerd wilt worden. U kunt de keuze maken om het medisch advies aan de Maatschappij door te geven of  de aanvraag in te trekken.

Zie ook: Wat is het  'blokkeringsrecht'.

7. Wat betekent 'blokkeringsrecht'?

'Blokkeringsrecht' betekent dat u de medisch adviseur bij een afwijkend medisch advies kunt verbieden dit advies aan de verzekeraar door te geven. Gebruikt u dit recht? Dan kunnen wij uw verzekeringsaanvraag helaas niet verder in behandeling nemen (zie ook het 'recht op eerste kennisneming').

8. Wat zijn uw rechten?
 • U mag uw medisch dossier bij ons altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit als u daarom  vraagt. 
 • U mag als eerste weten wat het advies van de medisch adviseur aan de  Maatschappij is ('recht op eerste kennisneming'). U vraagt dit vooraf aan in een brief of e-mail. 
 • U mag de medisch adviseur vragen de Maatschappij geen medisch advies te geven ('blokkeringsrecht'). Wij nemen de aanvraag dan niet verder in behandeling.
 • U mag uw aanvraag opnieuw laten beoordelen, bijvoorbeeld als wij die afwijzen. Als u zelf een second opinion aanvraagt, zijn de kosten voor uw eigen rekening.
9. Wat zijn uw plichten?
 • U moet de gezondheidsverklaring zelf invullen. Dat doet u eerlijk en naar beste weten.
 • U moet veranderingen in uw gezondheidstoestand, die zich voordoen gedurende het acceptatieproces, direct aan ons doorgeven.  
 • Vraagt u een verzekering aan met een verzekerd kapitaal van meer dan € 250.000,-? De medisch adviseur kan u dan vragen naar erfelijke aandoeningen voor zover u hiermee bekend bent.
10. Bent u het niet eens met het advies van de medisch adviseur?

U kunt de medisch adviseur vragen om zijn advies opnieuw te bekijken of u kunt om een (her)keuring vragen. U vraagt dit aan in een brief of e-mail met reden(en) waarom.
Ons e-mailadres is:  medisch@ogmail.nl

Zie ook het antwoord op de vraag: Kan het medisch advies aangepast worden?

11. Kan het medisch advies aangepast worden?

Vindt u dat onze medisch adviseur van verkeerde informatie is uitgegaan, bijvoorbeeld omdat er nieuwe of andere informatie over uw gezondheid bekend is? Of vindt u dat er fouten zijn gemaakt bij de keuring? U kunt dit altijd doorgeven aan de medisch adviseur. Als de medisch adviseur uw bezwaar terecht vindt, kan hij zijn advies  herzien.

12. Kunt u een (her)keuring krijgen?

Dit kan gebeuren als de medisch adviseur zijn medisch advies opnieuw wil bekijken. De medisch adviseur kan ook om een machtiging vragen zodat hij aanvullende informatie kan aanvragen bij uw behandelend arts.

13. Wanneer mogen wij vragen stellen over erfelijke ziekten?

Vragen over erfelijke ziekten in uw familie mogen wij alleen stellen in bepaalde situaties. U leest hierover  meer in het Protocol Verzekeringskeuringen   

 

14. Heeft u een vraag over het invullen van de gezondheidsverklaring?

U kunt contact opnemen met het team Medische Zaken.

De contactgegevens van dit team zijn:

Onderlinge ’s-Gravenhage
Team Medische Zaken
Postbus 629
2501CP ’s-Gravenhage
Telefoon: 070 – 3421 111

 

 

15. Heeft u een vraag over de procedure rondom de keuring of bezwaar tegen het advies van de medisch adviseur?

U kunt contact opnemen met het team Medische Zaken  bij vragen of  bezwaar over het advies van de medisch adviseur.

De contactgegevens van dit team zijn:

Onderlinge ’s-Gravenhage
Team Medische Zaken
Postbus 629
2501CP ’s-Gravenhage
Telefoon: 070 – 3421 111
e-mail: medisch@ogmail.nl